fbpx

Růstové grafy

Jak sledovat tělesný růst dítěte?

Pro běžné hodnocení individuálního tělesného růstu jsou nejčastěji využívány dosažené hodnoty tělesné výšky v kombinaci s hodnocením hmotnosti k tělesné výšce, resp. BMI.

Pokud dítě žije v takových podmínkách, ve kterých může být plně uplatněn jeho genetický potenciál, tj. při dostatečné zdravotní péči, zajištění vhodné výživy a ve vhodných sociálně-ekonomických podmínkách, pak jeho tělesný růst a vývoj by měl probíhat v souladu s doporučenými referenčními údaji. Při hodnocení tělesného růstu jedince zaznamenáváme do příslušných grafů naměřené hodnoty jako body. Pro názornější představu většinou tyto body prokládáme spojnicí, která potom představuje individuální růstovou křivku měřeného dítěte. Při větších intervalech jednotlivých vyšetření představuje tato spojnice pouze pomocnou čáru, nikoliv skutečný průběh růstu. Při pravidelném měření by měla růstová křivka sledovaného dítěte probíhat souběžně s percentilovými křivkami, nejlépe v rozpětí 25. a 75. percentilu.

 

Hodnocení růstu dítěte podle růstových grafů

V této části je popsáno hodnocení růstu podle percentilových grafů tak, jak se používá v pediatrické praxi v České republice. Hodnocení se v různých zemích příliš neliší, odlišné však mohou být používané referenční údaje.

Percentilové křivky člení graf do pěti, resp. šesti pásem, podle nichž je možno dítě libovolného věku zařadit podle tělesné výšky a vztahu hmotnosti k tělesné výšce, resp. BMI do následující škály:

Hodnocení tělesné výšky podle percentilových grafů
Percentilové pásmo Hodnocení
90 < velmi vysoké
75 – 90 vysoké
25 – 75 střední
3 – 25 malé
< 3 velmi malé
Hodnocení BMI a hmotnosti k tělesné výšce podle percentilových grafů
Percentilové pásmo Hodnocení
97 < obézní
90 – 97 nadměrná hmotnost
75 – 90 robustní
25 – 75 proporcionální
10 – 25 štíhlé
< 10 hubené

Poznámka: Hodnocení podle hmotnosti k tělesné výšce nemusí nutně korespondovat s hodnocením podle BMI.

Tělesná výška (tělesná délka)

Tělesná výška dětí je silně závislá na výšce obou rodičů a při jejím hodnocení musíme k této skutečnosti přihlédnout. Také v pubertálním období, které nastupuje u různých jedinců v různém věku, dochází přechodně k urychlenému růstu.

Hmotnost k tělesné výšce a BMI

Jedinci, jejíchž hodnoty hmotnosti k tělesné výšce nebo BMI se pohybují v rozmezí 75. a 90. percentilu, jsou jedinci se zvýšenou hmotností. Hodnoty těsně pod 90. a nad 90. percentilem znamenají nadměrnou hmotnost hraničící s obezitou, související většinou s nadměrným rozvojem tukové složky. Hodnoty nad 97. percentilem znamenají jednoznačně obezitu.

Hodnoty pod 25. percentilem znamenají sníženou hmotnost, hodnoty pod 3. percentilem jsou již alarmující a je nutno zjistit příčinu tak nízké hmotnosti (může se jednat např. o poruchy příjmu potravy). U dospívajících chlapců je nutno přihlížet k rozvoji svalové hmoty sledovaného jedince. Vyšší hodnoty BMI nemusí v těchto případech vždy jednoznačně znamenat zvyšující se podíl tukové složky. V každém případě je vhodné při hodnotách BMI vyšších než 85. percentil podrobněji vyšetřit obsah tuku.

Výše uvedená kritéria neplatí pro děti v kojeneckém věku, kdy je tělesná hmotnost závislá na způsobu výživy. Hmotnost kojených dětí bývá nižší než dětí přikrmovaných nebo zcela živených umělou výživou.

U dětí do pěti a deseti let můžeme používat grafy hmotnosti k tělesné výšce, u starších dětí grafy BMI. Upozorňujeme, že současně s hodnocením hmotnosti k tělesné výšce nebo BMI, je vždy nutné hodnotit samostatně i tělesnou výšku.

Obvod hlavy

Obvod hlavy je jedním z rozměrů, který je u dítěte zjišťován hned po narození. Jeho sledování patří k běžným vyšetřením při preventivních prohlídkách dětí u praktických lékařů pro děti a dorost. Velikost obvodu hlavy je nutno posuzovat s ohledem na celkové tělesné proporce dítěte, tj. především ve vztahu k tělesné výšce a hmotnosti a k celkovému prospívání dítěte. U extrémních hodnot je třeba tyto hodnoty posuzovat v souvislosti s obvodem hlavy rodičů, protože se jedná o rozměr výrazně ovlivněný dědičností.

Obvod paže, břicha a boků

Sledování těchto rozměrů z části nahrazuje měření tloušťky kožních řas, které je náročnější jak z hlediska metodického, tak z hlediska přístrojového vybavení. Interpretace percentilových grafů uvedených rozměrů v zásadě odpovídá informacím získaným pomocí grafu hmotnosti k tělesné výšce a BMI. Pokud se výrazně liší percentily, na kterých se nachází hodnoty jednotlivých obvodů u měřeného dítěte, vypovídá to o nerovnoměrném rozložení podkožní tukové tkáně.

U jedinců s vyšším podílem svalové hmoty je nutno přihlédnout při hodnocení obvodů k této skutečnosti, stejně jako při hodnocení BMI.

Při hodnocení obvodu břicha je účinnější využívat graf vzhledem k tělesné výšce, nikoliv k věku. Znovu zdůrazňujeme, že obvod břicha není stejným rozměrem jako obvod pasu. Při redukčním procesu jedinců s nadměrnou hmotností nebo obezitou je sledování průběhu snižování těchto rozměrů důležitou pomůckou. Rychlý úbytek hmotnosti, a tím

i rychlé zmenšování obvodů, může vést k úbytku svalové hmoty a potom je nutné celý redukční proces revidovat.

 

Růstové grafy

V této kapitole uvádíme sadu růstových grafů, které byly konstruovány na základě výsledků CAV 1991 (grafy hmotnosti, BMI a hmotnosti k tělesné výšce) a CAV 2001.

(Po kliknutí na odkaz dojde ke stažení růstového grafu.)

BMI Dívky
BMI Chlapci
HMOTNOST Dívky
HMOTNOST Chlapci
HMOTNOST K TV DÍVKY 50-100 cm
HMOTNOST K TĚLESNÉ VÝŠCE – Chlapci 50-100 cm
TĚLESNÁ VÝŠKA – Dívky 0-18 let
TĚLESNÁ VÝŠKA – Chlapci 0-18 let


Závěr

Pravidelné sledování tělesného růstu dítěte je součástí každodenní pediatrické praxe. Zároveň je i úkolem rodičů sledovat růst svého dítěte a případné pochybnosti konzultovat s lékařem. V prvním půlroce života jsou růstové grafy nezbytnou pomůckou pro hodnocení míry uspokojování fyziologických potřeb dítěte při výživě mateřským mlékem. Ve věku do 3 let je nezbytnou součástí hodnocení harmonického růstu i sledování obvodu hlavy.

V předškolním a školním věku pak včasné rozpoznání poruchy tělesného růstu, nadměrné hmotnosti či jiných odchylek, může zabránit vážnějším komplikacím v pozdějším věku.

Pro správné hodnocení růstu je nezbytné, aby byli pediatři i rodiče vybaveni aktuálními růstovými grafy všech základních tělesných charakteristik, tj. tělesné výšky, obvodu hlavy, hmotnosti k tělesné výšce a BMI. Ty jsou součástí zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, byly publikovány v odborném tisku a v několika publikacích pro rodiče.

Zdroj článku: http://www.szu.cz/ (čerpáno dne 2. 10. 2013), článek byl zkrácen.

Zdroj grafů: http://www.szu.cz/publikace/data/seznam-rustovych-grafu-ke-stazeni (čerpáno dne 2. 10. 2013)