Složení stravy v mateřských školách se řídí, mimo jiné tzv. spotřebním košem, který je uveden ve Vyhlášce 107/2005 Sb., o školním stravování (platná po 1. 2. 2015).

Legislativně je stanoveno deset skupin potravin (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, tuky, cukry, brambory, luštěniny atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den.

Obvykle se spotřební koš mateřských škol uvádí za měsíc, ale vychází právě z denních dávek. Jeho dodržování zajišťuje přísun potřebných živin. K jednotlivým komoditám přikládáme konkrétní doporučení a rady a tipy, jak splňovat legislativní i výživové požadavky.

Spotřební koš musí všechny školní jídelny dodržovat a je kontrolován Českou školní inspekcí a Krajskou hygienickou stanicí.

Spotřeba potravin musí odpovídat měsíčnímu průměru, který určuje vyhláška o školním stravování, s přípustnou tolerancí ± 25 %. Výjimku tvoří tuky a cukry, kde množství volného tuku a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Naopak množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance.

Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků má činit přibližně 1:1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.

 

Stanovisko MŠMT ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování naleznete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stanovisko-ke-spotrebe-cukru-a-tuku-ve-skolnim-stravovani

Poznámka č. 2 upravuje spotřebu cukru a tuku v rozmezí 75% – 100%.

Je stanoveno: „množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit“.

Vyhláška výslovně neumožňuje snížit pod dolní hranici, to znamená, že hodnota volného cukru a tuku musí být minimálně 75 %.

 

 

Pro objektivní plnění koše přikládáme užitečné dokumenty vydané Ministerstvem zdravotnictví a také Státním zdravotním ústavem v projektu Zdravá školní jídelna.

 

Základní komodity spotřebního koše:

  • Maso
  • Ryby
  • Mléko
  • Mléčné výrobky
  • Tuky
  • Cukry
  • Zelenina
  • Ovoce
  • Brambory
  • Luštěniny

 

Níže jsou uvedeny normy z vyhlášky č. 107/2005 Sb. a zvýrazněno, jaké údaje by měly používat mateřské školy.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Výživové normy pro školní stravování

Průměrná spotřeba potravin je vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Je uvedena v hodnotách „jak nakoupeno“ a je do ní zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním.

 

Z celkové denní výživové dávky se započítá v průměru 18 % na snídani, 15 % na přesnídávku, 35 % na oběd, 10 % na odpolední svačinu a 22 % na večeři.

 

Věková skupina strávníků, hlavní a doplňková jídla Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výr. Tuky volné
3 – 6 r. přesnídávka, oběd, svačina 55 10 300 31 17
7 – 10 r. oběd 64 10 55 19 12
11 – 14 r. oběd 70 10 70 17 15
15 – 18 r. oběd 75 10 100 9 17
celodenní stravování
3 – 6 r. 114 20 450 60 25
7 – 10 r. 149 30 250 70 35
11 – 14 r. 159 30 300 85 36
15 – 18 r. 163 20 300 85 35

 

Věková skupina strávníků, hlavní a doplňková jídla Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
Cukr volný Zelenina celkem Ovoce celkem Brambory Luštěniny
3 – 6 r. přesnídávka, oběd, svačina 20 110 110 90 10
7 – 10 r. oběd 13 85 65 140 10
11 – 14 r. oběd 16 90 80 160 10
15 – 18 r. oběd 16 100 90 170 10
celodenní stravování
3 – 6 r. 40 190 180 150 15
7 – 10 r. 55 215 170 300 30
11 – 14 r. 65 215 210 350 30
15 – 18 r. 50 250 240 300 20