Průběh a výsledky projektu

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. Téma zdravého životního stylu pojímáme komplexně, nezaměřujeme se tedy pouze na děti, ale snažíme se zapojit celé okolí dítěte.

Průběh projektu

Projekt Cepík je komplexní celoroční projekt zaměřený na prosazování zásad zdravého životního stylu předškolních dětí, který vznikl v roce 2012. Jedná se o projekt primární prevence se zaměřením na předcházení obezity v dětském věku a s tím spojených zdravotních komplikací.

Školní rok 2012/2013

V roce 2012 byl projekt pilotně odzkoušen na 150 dětech z Ústí nad Labem.

Školní rok 2013/2014

Projekt Cepík byl rozšířen i mimo Ústí nad Labem do Ústeckého kraje a zúčastnilo se ho 3 500 dětí.

Školní rok 2014/2015

V tomto školním roce byl ukončen vývoj a vytvořila se finální podoba projektu Cepík (3 divadelní představení, pomůcky pro děti, výživové hodnoticí zprávy, školení pro pedagogy, kuchařky, beseda o výživě pro rodiče). Projektu se účastnily mateřské školy z Ústeckého kraje s počtem 1970 dětí. Pilotně projekt probíhal i v Pardubicích, kde bylo zapojeno 548 dětí.

Projekt byl certifikován MŠMT jako projekt školní všeobecné primární prevence pod číslem 45/14/1/CE. Navíc získal záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Záštitu můžete nalézt ZDE.

Školní rok 2015/2016

V roce 2015 byla rozšířena geografická působnost projektu do Pardubického a Královehradeckého kraje.

V roce 2016 bylo provedeno dohledové šetření a platnost certifikátu MŠMT byla prodloužena do roku 2020. Certifikát je veden pod číslem 01/16/1/CE. Certifikát ZDE.

Ve školním roce 2015/2016 bylo do projektu zahrnuto 1354 dětí z Ústeckého kraje (včetně jedné pražské mateřské školy) a 1852 dětí z Pardubického a Královehradeckého kraje.

Školní rok 2016/2017

V tomto školním roce se zapojilo 589 dětí z Ústeckého kraje a 1376 dětí z Pardubického a Královehradeckého kraje.

Školní rok 2017/2018

Působení projektu se pozastavilo v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Dále pokračoval projekt v Ústeckém kraji, kde bylo zapojeno 1065 dětí.

Školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bylo celkem zapojeno 1138 dětí z mateřských škol z Ústeckého a Středočeského kraje. 

Školní rok 2019/2020

Projekt v současné době běží v mateřských školách Ústeckého kraje, kde je zapojeno 1394 dětí.

Sledované parametry projektu Cepík

Měřitelný ukazatel dopadu projektu na cílovou skupinu

Kvantifikace a ukazatele

Stručný popis dopadu ukazatele na cílovou skupinu

Zvýšení příjmu ovoce a zeleniny

Množství dle spotřebního koše

Cepík má za úkol naučit a ukázat dětem, že ovoce a zelenina jsou nezbytné potraviny. Děti však často ovoce a zeleninu odmítají. Jídelnám se snažíme pomoci zejména tipy, které např. fungují v jiných MŠ, zkusit jídlo určitým způsobem pozměnit. Motivovat v trpělivosti. Děti se díky prvnímu divadelnímu představení naučí pokrmy alespoň ochutnávat a následně se naučí pokrm jíst.

Zvýšená konzumace ryb

Množství dle spotřebního koše

V rodinách a hlavně u dětí je nízká spotřeba ryb. To se velice negativně projevuje na zdraví populace. Jedním z úkolů je nabídnout dětem rybu takovou formou, aby se tuto potravní skupinu postupně naučili jíst. Tento ukazatel proto hodně souvisí s jídelnami, aby úprava pokrmů pro děti byla lákavá a naučily se ryby pravidelně konzumovat.

Zvýšení konzumace luštěnin

Množství dle spotřebního koše

Obdobně jako s rybami, zaostáváme i v konzumaci luštěnin. Luštěniny jsou často připravovány nezajímavou formou, a proto je děti odmítají jíst. Opět je snaha naučit děti jíst (minimálně ochutnat) i tuto potravní skupinu. Je to opět úkol zejména pro jídelny, aby luštěniny nabízeli i jinou formou, než je čočková polévka a hrachová kaše.

Snížení spotřeby cukru v podávaných nápojích

Množství dle spotřebního koše

Ve většině případů děti nejsou zvyklé pít čistou vodu. Pijí slazené limonády, v lepším případě alespoň šťávy. Snahou je postupně snížit sladkost podávaných nápojů ve školkách a edukovat o tom i rodiče a personál. Musí však být zachován dostatečný přísun tekutin.

Snížení spotřeby volných tuků

Množství dle spotřebního koše

Vzhledem ke stále klesající pohybové aktivitě je důležité příliš nezvyšovat energetický příjem. Děti bývají zvyklé na tučná a smažená jídla. Snahou je opět informovat jídelny a rodiče, aby dbali na správný poměr živočišných a rostlinných tuků a snažili se množství tuku omezit.

Pestrost jídelníčků

Analýza jídelních lístků na základě Nutričního doporučení MZ

Je důležité, aby si děti zvykaly na rozmanité chutě pokrmů, aby je alespoň ochutnaly a setkaly se s novými potravinami a pokrmy ještě v předškolním věku. Díky divadelním představením a Cepíkovi se děti snaží nový pokrm alespoň ochutnat.

Zapojení rodičů do projektu

Návštěvnost webu www.cepik.cz

Cílem je podnítit zájem rodičů o zdravý životní styl a to nejenom pro děti, ale pro celou rodinu. Podnícení zájmu bude sledováno statistikami návštěvnosti internetové prezentace.

Zapojení školních jídelen do projektu

Dotazy na webu, spolupráce při změnách

Dotazy na webu, spolupráce při změnách stravování a ctného režimu, které by měly vést k plnění výše uvedených kritérií.

Výstupy projektu Cepík

  • Počet výživových zpráv o stravování a pitném režimu v jednotlivých mateřských školách zapojených do projektu
  • Počet intervenovaných dětí (primární prevence)
  • Počet odehraných představení pro děti
  • Počet distribuovaných materiálů pro rodiče
  • Počet vytvořených druhů interaktivních pomůcek pro děti
  • Počet přednášek pro rodiče
  • Počet proškolených pedagogů
  • Počet proškolených pracovníků školních jídelen

Výsledky projektu

Výsledky projektu školní rok 2014/2015

Jak je vidět na následujících grafech, tak ve školním roce 2014/2015 byl projekt úspěšný. Podařilo se navýšit komodity, které jsou potřeba zvyšovat, nebo alespoň byla na konci projektu dodržena legislativní rozmezí. Navýšení bylo pozitivní u ryb, mléka, zeleniny, ovoce a luštěnin. Mírné navýšení bylo zaznamenáno i u mléčných výrobků. Pozitivní je i dodržování nízkého plnění u volných tuků a cukrů.

 

Ve školním roce 2015/2016 není z grafů vidět výrazná změna v plnění komodit. Důvodem může být to, že se do projektu zapojily mateřské školy s dobře nastaveným plněním spotřebního koše. Naopak může být důvodem neobjektivní zadávání do spotřebního koše, což vyplývá z nehodnotitelnosti mléčných výrobků.

Výsledky projektu školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 byly v projektu zapojeny některé mateřské školy z minulého roku. Většinou se již neměly kam zlepšit, proto jsou hodnoty v grafu převážně neměnné. Pozitivní je mírný pokles volného tuku a cukru, naopak negativní byl výrazný propad mléčných výrobků v porovnání začátku a konce projektu.

Korekce nastala v nastavení možné účasti mateřských škol na 1x za 2 roky. Mateřské školy se tedy v případě zájmu mohou zúčastnit vždy ob jeden rok, kdy se jednak promění složení dětí a jednak se postupně mění i doporučení či tipy pro změnu stravování.

Výsledky projektu školní rok 2017/2018

Dle následujících grafů je patrný pozitivní nárůst komodit ryb, mléčných výrobků a ovoce, pozitivní pokles volných tuků a masa. Naopak negativní změnou byl pokles luštěnin a mléka. Změny však byly velmi mírné.

Občas se ve spotřebních koších mateřských škol objeví čísla, která neodpovídají plnění komodity podle jejich četnosti v jídelním lístku. Z toho důvodu jsme do doporučení mateřským školám zařadili i doporučení týkající se objektivního zadávání do spotřebního koše.

 

Výsledky projektu školní rok 2018/2019

Dle následujících grafů je vidět pozitivní nárůst v plnění ryb a mléčných výrobků. Dále je vidět pozitivní pokles v plnění volných tuků. Bohužel naopak došlo k poklesu v plnění mléka.

Na spotřebních koších je vidět i snaha mateřských škol nepodávat dětem příliš mnoho cukru a sladkého. Na doporučení navýšit mírně plnění volného cukru tak, aby byla splněna minimální legislativní hranice 75 % většina mateřských škol přistoupila a došlo tak k mírnému navýšení.

Co se týká zeleniny, masa, brambor, tak tyto komodity mateřské školy plní na dobré úrovni a žádné výrazné rozdíly nejsou patrné.