Pohybové aktivity

Pohybová aktivita

Pohybová aktivita hraje v životě člověka zásadní roli. Pohybové aktivity jsou dynamickým projevem života člověka, vyjádřením sebe sama, prostředkem komunikace a interakce s druhými lidmi i prostředím, ve kterém se člověk pohybuje.

Mají své nezastupitelné místo a hrají klíčovou roli při udržování celkové duševní pohody jedince, při zvládání stresových životních situací i v prevenci civilizačních chorob souvisejících především s nedostatečnou pohybovou aktivitou (obezita, cukrovka, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění…).

Prostřednictvím pohybové aktivity můžeme ovlivňovat fyziologické, psychické, ale také sociální oblasti života člověka.

Charakteristika předškolního období

Nahlížet na předškolní období lze z několika různých hledisek – z pohledu vývojové kineziologie, sociologie, biologie, antropologie atd. Obecně považujeme za předškolní období dobu od dovršení 3. roku života dítěte do jeho vstupu do školy.

Období je charakterizováno pozoruhodnými změnami tělesných a pohybových funkcí, změnami v poznávacích procesech, v citovém i společenském vývoji. V tomto období dochází ke změnám ve vývoji osobnosti dítěte.

Období předškolního věku je označováno za věk iniciativy, dochází k prosazování sebe sama. Hlavní potřebou dítěte je aktivita. Předškolní období považujeme z hlediska formování a utváření si pozitivního vztahu k pohybové aktivitě za nejdůležitější období v životě člověka.

Za klíčové období, kdy dochází k formování pozitivního vztahu jedince k pohybové aktivitě po následující životní etapy, považujeme 3. a 6. rok života dítěte. V tomto období je velice důležité podporovat spontánní pohybovou aktivitu dítěte a respektovat jeho přirozenou touhu po poznání všeho „dostupného“. Jedná se o období obrovské zvídavosti s neustálými otázkami „proč“, období fantazie, rozvoje řeči, myšlení a paměti.

Tělesný vývoj

Mění se tělesná konstituce dítěte, pohyby se nadále zdokonalují, jsou stále účelnější a závislejší na vědomí. Rozvíjí se jemná motorika dítěte, dochází ke zlepšení souhry zejména drobného svalstva prstů. S rozvojem manuálních schopností dochází k rozvoji a zdokonalování v oblasti konstruktivních schopností dítěte, jejichž vyústěním jsou konstruktivní hry.

Vnímání

Je pro dítě předškolního věku ze všech poznávacích procesů nejdůležitější. Jeho prostřednictvím získává informace o okolním světě.

Paměť

Většinu z toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

Fantazie

Dochází k jejímu intenzivnímu rozvoji a dítě ji uplatňuje nejen při hrách, ale i v každodenních situacích.

Myšlení

Nastává významný pokrok ve všech formách myšlení. Dítě má svůj vlastní názor na svět, má tendenci upravovat si realitu tak, aby pro něj byla srozumitelná a přijatelná. Myšlení je v tomto období útržkovité, nekoordinované, dítěti chybí komplexní přístup.

Hra

Je pro dítě předškolního věku nejpřirozenější činností. Poskytuje mu emocionální uspokojení a má neobyčejný význam pro jeho celkový rozvoj.